Strona główna » Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KLIENTÓW SALONU BIBIUTI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) – dalej „RODO” informujemy, iż:

  1. Administratorem  Pana/Pani  danych  osobowych jest Daria Augustyniak prowadząca działalność gospodarcza pod firmą DARIA AUGUSTYNIAK BI BIUTI, ul. pl. Wiosny Ludów, nr 2, lok. 220, 61-831, poczta Poznań, NIP:  7772784399 (dalej jako: Salon). Z Salonem można skontaktować się pisemnie pod w/w adresem siedziby lub pod adresem e-mail: salon@bebeautynl.pl
  2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wykonywaniem usług w ramach Salonu tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a także w celu realizacji obowiązków prawnych (w szczególności księgowych czy podatkowych) ciążących na Salonie, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Pana/Pani dane mogą być również przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osoby trzecie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w szczególności w zakresie: ewentualnego dochodzenia roszczeń, mogących wyniknąć w toku współpracy, monitoringu wizyjnego w siedzibie Salonu, czy bieżących kontaktów związanych z realizacją ustalonej usługi fryzjersko-kosmetycznej. 
  3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są lub zależnie od potrzeb administratora mogą być pracownicy i współpracownicy Salonu, kancelaria prawna, księgowość, podwykonawcy i procesorzy Salonu w szczególności zajmujący się obsługą i konserwacją systemów teleinformatycznych, dostawą programów komputerowych służących do przetwarzania danych, w tym umawiania wizyt.
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania i realizacji zawartej z Salonem umowy oraz po jej zakończeniu, do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia w inny sposób ewentualnych roszczeń wynikających z wykonanych usług, a także w okresie wynikającym z konieczności realizacji prawnych obowiązków spoczywających na Salonie zgodnie z odrębnymi przepisami, w szczególności w zakresie podatkowym czy rachunkowym.
  6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Salonu dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych. Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania przez Pana/Panią niektórych danych osobowych może uniemożliwiać realizację przez Salon usług lub utrudniać jej wykonanie.
logo bibiuti
Zadzwoń
+48 513 460 664
Zadzwoń
Scroll to Top

Nowa lokalizacja!

Kupiec Poznański - Parter

Plac Wiosny Ludów 2, Poznań