Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SALONU FRYZJERSKO-KOSMETYCZNEGO BIBIUTI

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego oraz stanowi w razie wątpliwości wypełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  o Prawach konsumenta.
 2. W związku z wolą korzystania z usług Salonu, Klient oświadcza i potwierdza, że otrzymał niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy, przeczytał i zrozumiał jego treść, akceptuje go i zobowiązuje się go przestrzegać. 
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Salon, prawa i obowiązki Klientów, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Salonu prowadzonego przez Darię Augustyniak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DARIA AUGUSTYNIAK BI BIUTI, ul. pl. Wiosny Ludów, nr 2, lok. 220, 61-831 Poznań, NIP: 7772784399.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w formie papierowej w siedzibie Salonu oraz w formie elektronicznej, na stronie internetowej www.bebeautynl.pl. Regulamin dostępny jest w formacie pdf., który umożliwia jego utrwalenie na dysku urządzenia Klienta oraz wielokrotne odtwarzanie. 

§ 2 Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Administrator – Daria Augustyniak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DARIA AUGUSTYNIAK BI BIUTI, ul. pl. Wiosny Ludów 2, lok. 220, 61-831 Poznań, NIP:  7772784399 z którą można się kontaktować pod adresem e-mail: salon@bebeautynl.pl, będąca właścicielem Salonu;
 2. Salon – salon fryzjersko – kosmetyczny BIBIUTI położony w Poznaniu, w lokalizacji Kupca Poznańskiego, ul. pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań.
 3. Klient – osoba fizyczna, konsument która korzysta lub zamierza skorzystać z Usług Salonu
 4. Usługi – rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa fryzjersko- kosmetyczna oferowana w  ramach Salonu. 
 5. Cennik – zestawienie ustalanych przez Salon opłat za zabiegi i usługi fryzjersko – kosmetyczne.
 6. Dzień roboczy – każdy dzień́ od poniedziałku do soboty oraz handlowe niedziele, z wyłączeniem świąt oznaczonych w art. 1 ust. 1 w ustawie o dniach wolnych o pracy.
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 8. strona www – strona internetowa Salonu, dostępna pod adresem www.bebeautynl.pl.
§ 3 Postanowienia wstępne

 1. Kontakt z Salonem m.in. w celu umówienia wizyty i skorzystania z Usług jest możliwy: pod numer telefonu 513460664 lub bezpośrednio w siedzibie Salonu w godzinach PON-PT: 10.00-21.00, SB: 10.00-19.00 oraz online przez portal Booksy, który automatycznie przekieruje ze strony.
 2. Salon odpowiada na maile, na SMS i na fb, ale zawsze w celu umówienia się wizytę preferuje kontakt telefoniczny lub online.
 3. Podczas przyjmowania zapisów na Usługi konieczne jest podanie imienia i nazwiska oraz numeru  tel. kontaktowego.
 4. Każdorazowo Salon wysyła smsy tzw. „przypominajką” z informacją o terminie wizyty.
 5. Anulowanie rezerwacji bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji jest możliwe w godzinach działania Salonu, najpóźniej do dnia poprzedzającego wizytę. W tym celu należy skontaktować się z Salonem lub poprzez osobistą  wizytę w Salonie. 
 6. W przypadku trzykrotnego nieodwołania wizyty i niestawienia się w umówionym terminie Klient nie zostanie ponownie przyjęty w Salonie, a ewentualne jego pozostałe zapisy zostają automatycznie anulowane.
 7. Jeżeli spóźnienie na wizytę wyniesie powyżej 15 min, Salon nie gwarantuje możliwości wykonania Usługi albo wykonania Usługi w całości. W przypadku strzyżeń męskich lub dziecięcych dopuszczalne spóźnienie wynosi 10 min. 
§ 4 Zmiany Regulaminu
 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu oraz innych warunków usług świadczonych za pośrednictwem Salonu na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Zmiana, o której mowa powyżej staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak, niż 14 dni od dnia jej powzięcia.  Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zawarta na stronie www, w zakładce Aktualności
 3. Na warunkach przewidzianych powyżej dla zmiany Regulaminu, mogą być zmieniane pozostałe dokumenty związane z warunkami świadczenia Usług przez Salon.
§ 5 Zasady odpowiedzialności
 1. Klient oświadcza, że posiada zdolność do czynności prawnych, w tym w szczególności zdolność do zawierania prawnie wiążących umów w zakresie Usług oferowanych przez Salon.
 2. Właściciel Salonu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie Usług w będące wynikiem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się w szczególności zdarzenie o charakterze naturalnym, np. trzęsienie ziemi, powódź, huragan, akt zbrojny, w tym też m.in. akt terrorystyczny, epidemia, działania władzy publicznej, w tym nakazy władzy publicznej przybierające postać normatywną przepisu prawa, zdarzenia mające postać gwałtownych, nagłych i przybierających dużą skalę protestów społecznych (strajki, manifestacje itd.).
 3. Czas wykonania Usługi jest kwestią umowną, podawaną na wyraźne życzenie Klienta w przybliżeniu. Jeśli z przyczyn niezależnych i/lub zawinionych od Salonu czas rozpoczęcia wizyty lub Usługa nie zmieści się w określonym przedziale czasowym lub zostanie przesunięta albo nie będzie wykonana to żadna ze stron nie ma prawa dochodzenia odszkodowania i/lub zadośćuczynienia z tego tytułu, chyba powstała szkoda jest wynikiem winy umyślnej. W sytuacji opóźnienia w rozpoczęciu wykonania Usługi przekraczającego 15 minut Klient może zrezygnować z Usługi bez żadnych konsekwencji do momentu jej rozpoczęcia. 

§ 6 Sposób i zasady wykonywania Usług

 1. Przed umówieniem wizyty i skorzystaniem z Usług Klient powinien zapoznać́ z niniejszym Regulaminem. Regulamin jest dostępny na stronie www oraz w formie papierowej w siedzibie Salonu.
 2. Klienci, którzy umawiają się on line, przez portal Booksy, pobierana jest od nich kaucja w wysokości 30% wysokości kwoty usługi. Kaucja jest zwrócona Klientowi, gdy przyjdzie zgodnie z umówieniem na usługę, w ciągu 3 dni roboczych licząc od wykonania usługi. W sytuacji zaś gdy Klient nie odwoła usługi 12h przed jej rozpoczęciem kaucja podlega zatrzymaniu przez Salon.
 3. Usługi są realizowane w godzinach otwarcia Salonu, w siedzibie Salonu. W szczególnych sytuacjach, po uprzednim ustaleniu z Klientem możliwe jest wykonanie Usług poza siedzibą Salonu. Istnieje również możliwość wykonania Usługi w innych godzinach i dniach niż wskazane w niniejszym Regulaminie (§3 Regulaminu), ale tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty i za dodatkową opłatą ustaloną indywidualnie. 
 4. Warunkiem wykonania pełnej umówionej Usługi jest punktualne przybycie przez Klienta na wizytę. Ewentualne spóźnienia, bez poinformowania o tym telefonicznie, akceptowane są tylko do 15 min z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku spóźnienia Klienta Salon nie gwarantuje pełnego wykonania Usługi, w niektórych przypadkach spóźnienie oznacza brak wykonania umówionej Usługi. Jeśli opóźnienie wynika ze spóźnienia się przez właściciela lub pracowników Salonu, cena usługi może zostać zrabatowana lub termin wizyty może zostać zmieniony, na pierwszy wolny termin wyznaczony jako priorytet, z uwzględnieniem wytycznych Klienta. Decyzja w tym zakresie należy do Klienta. 
 5. Przed przystąpieniem do świadczenia Usługi Klient ma obowiązek poinformować pracownika Salonu o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych tj. Klienci są zobowiązani do poinformowania w szczególności o: chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, skóry, w szczególności: o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalnych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV, jak również o ciąży lub okresie połogowym itd.). Salon nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje Usług będące wynikiem przedmiotowego zatajenia informacji o stanie zdrowia.  
 6. Klient jest zobowiązany do poinformowania pracownika Salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegu.
 7. Salon zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Usług jeżeli Klient zgłasza się na wizytę z np.: przeziębieniem, katarem, kaszlem lub inną aktywną chorobą wirusową/bakteryjną.
 8. Na terenie Salonu zakazane jest:  palenie papierosów i zażywanie środków odurzających, wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, wprowadzanie posuw i innych zwierząt,  głośne i niekulturalne zachowanie
 9. Jeżeli osoba dysponująca zaproszeniem upominkowym (voucherem) nie przyjdzie na umówioną wizytę i nie poinformuje o swojej nieobecności, Salon traktuje to jako usługę zrealizowaną. 
 10. Nie dopuszcza się możliwości zwrotu gotówki za zakupione zaproszenie (vouchery, bony upominkowe). 
 11. Ważność́ zaproszenia upominkowego podana jest na zaproszeniu. Dopuszcza się̨ przedłużenie ważności w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim poinformowaniu Salonu w czasie zakupu bądź́ w momencie, gdy ważność́ zaproszenia upominkowego dobiega końca. 
 12. Po zakończeniu ważności zaproszenia upominkowego będą̨ zamykane i nie będzie możliwa ich realizacja.
§ 7 Ceny i formy płatności
 1. Podane w ofercie Salonu ceny Usług są̨ cenami w walucie polskiej i są̨ cenami brutto (zawierają̨ wymagane prawem podatki w tym podatek VAT). 
 2. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena aktualna wskazana w Cenniku, obowiązującym w chwili umówienia się na wizytę. Cennik jest dostępny na stronie www oraz w siedzibie Salonu.
 3. Cena za wykonaną Usługę może być uiszczona gotówką lub za pośrednictwem karty płatniczej. Salon ma prawo ograniczyć́ dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać́ dokonania płatności gotówką, o czym Klient zostanie poinformowany w razie awarii/ przerwy technicznej terminala płatniczego. 
 4. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Usługi, w zależności od ilości zużytego materiału, poziomu trudności, wymagań Klienta oraz indywidualnie udzielonego rabatu dla stałych Klientów, o czym Klient przez wykonaniem Usługi zostanie poinformowany.  
§ 8 Dane osobowe
 1. Administrator zapewnia Klientowi poufność informacji przekazywanych w ramach świadczonych usług, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa.
 2. Dane osobowe Klienta będą przechowywane i przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami RODO. W sprawie ochrony danych osobowych, Klient może skontaktować się z Administratorem poprzez wiadomość e-mail wysyłaną pod adres: salon@bebeautynl.pl.
 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach i podstawach prawnych:
  1. związanych z zawarciem i realizacją  Usługi, a także rozpatrywania skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na zapytania Klientów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO);
  2. zapewnienia obsługi usług płatniczych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Salonu, a także w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  4. marketingu bezpośredniego usług (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a w przypadku udzielenia przez Klienta odpowiedniej zgody – także w celu wysyłania informacji o charakterze marketingowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  5. statystycznych oraz dokonywania badań analitycznych, tj. lepszego doboru usług do potrzeb Klientów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  6. optymalizacji procesów usług, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego usługi, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, analizy finansowej Salonu, będącej realizacją jego prawnie uzasadnionego w tym interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  7. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  8. Dokładna treść obowiązku informacyjnego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 
 4. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: 
  1. imię i nazwisko, 
  2. adres e-mail i/lub numer telefonu, 
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. obowiązywania świadczenia Usług na rzecz Klienta, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Administratora wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  2. niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Salon w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Salonu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
  3. w przypadku przetwarzania dla celów marketingowych – do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  4. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w danym celu – do czasu cofnięcia zgody lub nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
  5. w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będą one przechowywane przez okres, w którym Salon zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym księgowo-podatkowych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 6. Administrator korzysta z usług innych podmiotów, przetwarzających dane osobowe w jej imieniu, w zakresie: obsługi prawnej,obsługi informatycznej,obsługi reklamowej i marketingowej, utrzymania i obsługi sieci telekomunikacyjnej, wspierania przy obsłudze korespondencji i obsłudze klienta. na podstawie stosownych umów, do celów niezbędnych do korzystania z Serwisu i wykonywania usług z nim związanych. Administrator może powierzać dane osobowe Klientów innym podmiotom, na podstawie stosownych umów, do celów niezbędnych do korzystania z Usług Salonu i wykonywania wszelkich obowiązków z nim związanych. 
 7. Administrator zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 8. Administrator nie planuje obecnie przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych (tj. poza EOG).
 9. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i adresowych jak i danych oraz na ich umieszczenie w bazie danych Salonu, w celu objęcia go Usługami, a także przekazywanie w/w danych Policji oraz innym uprawnionym podmiotom, w celu ich wykorzystania w przypadku popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.
 10. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych, a także do żądania ich poprawienia w celu aktualizacji, wstrzymania przetwarzania tych danych oraz cofnięcia zgody. 
§ 9 Pomoc, reklamacje i rozwiązywanie sporów
 1. Reklamacje dotyczące działalności Salonu, w tym świadczenia Usług można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres: salon@bebeautynl.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres Salonu w terminie nie później niż 48h po wykonanej usłudze.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail i/lub nr telefonu) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Czas na rozpatrzenie reklamacji liczony jest wówczas od uzupełnienia bądź poprawienia danych.
 4. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail, z którego reklamacja została wysłana lub który został wskazany w reklamacji. Poprawa reklamowanej usługi będzie możliwa po pozytywnym jej rozpatrzeniu w pierwszym wolnym terminie dogodnym dla obu stron. Warunki poprawienia reklamowanej Usługi są ustalane indywidualnie. Klient otrzymuje te informacje w momencie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. 
 5. Klienci i inne osoby mogą zgłaszać Administratorowi wszelkie wnioski, uwagi i pytania dotyczące działania Salonu i świadczonych Usług. Powyższe należy zgłaszać na adres e-mail: salon@bebeautynl.pl. 
 6. Informacje dotyczące Salonu, w tym promocje i nowości, dostępne są pod adresem www.bebeautynl.pl, na portalu społecznościowym FB oraz Instagramie.
 7. Sklep wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów z konsumentami na drodze polubownej. Pomiot właściwy do rozstrzygania sporów, zostanie wskazany w odpowiedzi nieuwzględniającej reklamacji, stosowanie do przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. 
 8. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, związanych z działalnością Salonu. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących usług internetowych, konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adresem poczty elektronicznej Salonu jest: salon@bebeautynl.pl.
§ 10 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Ewentualne załączniki stanowią integralną część przedmiotowego Regulaminu.
 3. W przypadku, gdy poszczególne postanowienia Regulaminu okażą się bezskuteczne, nieważne lub niewykonalne, inne postanowienia pozostają w mocy. 
 4. Regulamin obowiązuje od 1 lutego 2021 r.
logo bibiuti
Zadzwoń
+48 513 460 664
Zadzwoń
Scroll to Top

Nowa lokalizacja!

Kupiec Poznański - Parter

Plac Wiosny Ludów 2, Poznań